Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, December 19, 2011

Al-Hak wa al-Batil : teras kehidupan muslim


Adalah sudah menjadi sunatullah bahawa setiap sesuatu kejadian itu ada pasangan atau lawannya. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini ada manusia yang kaya dengan miskin, baik dan buruk, kecil dan besar dan sebagainya.


Perjuangan kehidupan yang sementara ini sudah tentu akan bertemu dengan pasangan atau lawannya iaitu suatu pertentangan antara yang hak dan batil. Tiada siapa yang dapat lari dari sunatullah ini. Segala tindak-tanduk kita sangatlah dipengaruhi oleh suasana sejauh mana kita dapat memahami dan menggarap persoalan ini.


Allah SWT melalui wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w telah menjelaskan dengan terang dan nyata terhadap fenomena ini di dalam al-Quran. Firman-Nya pada surah ar-Ra’dd : ayat 17 yang bermaksud:


“Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang hak dan batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, adapun yang memberi manafaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.”


Bagaimanakah kita merungkai persoalan pertentangan antara al-hak dan al-batil ini?


Definasi:


Al-Hak adalah salah satu asmaul husna (nama-nama) Allah SWT yang bermaksud, “Yang Maha Benar”. Ia juga membawa maksud benar atau kebenaran, sah dan betul.


Al-Batil pula bermaksud batal, salah, sia-sia atau tidak benar.


Beberapa contoh ayat-ayat Allah di dalam al-Quran yang menjelaskan persoalan antara hak dan batil;


1. Firman-Nya pada surah al-Baqarah : ayat 147 yang bermaksud:

“Al-Hak (kebenaran) itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang ragu-ragu.”


2. Firman-Nya lagi pada surah al_Baqarah : ayat 42 yang bermaksud;

“Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.”


3. Selanjutnya firman-Nya pada surah al-Anfal : ayat 8 yang bermaksud;

“… supaya Allah menegakkan yang hak (benar) dan menghapuskan yang batil (kufur dan syirik) sekalipun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu tidak menyukainya.”


Kefahaman dan perilaku muslim sebenar.


Berdasarkan ayat-ayat tersebut jelaslah bahawa al-hak adalah sesuatu yang baik lagi benar daripada Allah SWT serta Dia menuntut agar manusia menyebar dan melaksanakannya. Al-hak itu meliputi segala kehendak dan perintah-Nya untuk dipatuhi dan dilaksanakan.


Manakala al-batil pula adalah lawan pada al-hak. Ia suatu yang tidak benar, wajib ditinggalkan, tidak harus wujud serta wajib disingkirkan dan dihapuskan mengikut hukum syarak. Ia juga meliputi segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Justeru itu ia juga tidak patut digemari dan dilakukan oleh manusia.


Sesungguhnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada semua rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, kita mestilah pada sepanjang masa berpegang dan memihak kepada al-hak yang datang daripada Allah. Malah sebagai pendokong-pendokong gerakan Islam yang benar-benar yakin dengan apa yang datang daripada Allah, kita juga dituntut menjadi pejuang-pejuang kepada kebenaran itu. Kebenaran yang jelas merupakan perjuangan menegakkan Islam dalam diri, keluarga, masyarakat dan tatalaku bernegara di bumi ini.


Firman-Nya pada surah ar-Rum : ayat 30 yang bermaksud;

“Maka tegakkanlah wajahmu mengadap agama suci iaitu fitrah Allah yang dijadikan manusia di atasnya. Tiada tukar ganti terhadap ciptaan Allah itu. Itulah dia agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”


Firman-Nya lagi pada surah al-Baqarah : ayat 208 yang bermaksud;

“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam keseluruhannya (dengan mematuhi segala hukum-hukumnya) dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.”


Manusia muslim sama sekali tidak boleh cenderong atau memihak kepada kebatilan atau kepada segala perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Firman-Nya lagi pada surah al-Maidah : ayat 50 yang bermaksud;


“Sesudah itu patutkah mereka berkehendakkan lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal tiada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah bagi mereka yang penuh yakin.”


Selanjutnya Allah SWT menegaskan lagi di dalam al-Quran pada surah an-Nisa’: ayat 65 yang bermaksud;


“Maka demi Tuhanmu, (wahai Muhammad) mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya."


Kenapa kita mesti tahu dan ambil berat terhadap pertentangan al-hak dan al-batil?


Sebagaimana yang kita ketahui bahawa manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah seperti firman-Nya pada surah ar-Rum : ayat 22 yang bermaksud;


“Dan antara tanda-tanda (membuktikan kekuasaaanNya dan kebijaksanaanNya) ialah ciptaan langit dan bumi (dan apa yang ada antaranya)……”


Manusia hendaklah menyedari hakikat ini, semestinya akur dan menyerah diri kepada penciptanya. Mereka juga mesti sedar diri bahawa mereka tidak terjadi dengan sendirinya sebagaimana dakwaan sesetengah golongan yang keliru. Dakwaan tersebut tidak dapat diterima oleh mereka yang mempunyai akal yang waras. Sememangnya dari sudut logik akal manusia tidak dapat diterima bahawa dirinya dan segala sesuatu di bumi ini terjadi tanpa ada yang menciptakannya.


Maka Allah SWT dalam banyak ayat-ayatNya di dalam al-Quran menjelaskan dan mengajar kita bahawa Dialah pencipta alam semesta ini. Justeru itu ayat pertama yang diwahyukan kepada junjungan kita Rasulullah s.a.w adalah pada surah al-‘Alaq : ayat 1 dan 2 yang bermaksud;


“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekelian makhluk); Ia menciptakan manusia daripada segumpal darah beku…..”


Sebenarnya segala sesuatu di bumi ini adalah milik Allah SWT. Firman-Nya pada surah al-Baqarah : ayat 284, yang selalu kita wiridkan selepas solat fardhu, maksudnya;


“Milik Allahlah segala sesuatu yang ada di langit dan dibumi……...”


Firman-Nya lagi pada surah ali Imran : ayat 189 yang bermaksud;

“Dan milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.”


Allah juga yang menentukan neraca pertimbangan antara yang hak dan batil. Maka segala perkara dan tindak-tanduk manusia ciptaan-Nya di bumi yang disukai dan diredhai-Nya adalah al-hak (benar) sebaliknya segala yang dilarang dan dimurkai-Nya adalah al-batil. Inilah pilihan yang jelas dan tuntutan dari Allah bagi manusia terhadap al-hak dan al-batil yang perlu dipatuhi.


Sebagai makhluk ciptaan Allah dan miliknya, kita mesti menyedari bahawa kita adalah hambaNya dan tiadalah pilihan lain kecuali akur dan taat patuh kepada kehendakNya. Iaitu melaksanakan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya.


Sesungguhnya apabila bertembung antara yang hak dan batil, maka orang-orang yang beriman yang yakin terhadap Allah akan memilih yang hak dan tidak akan berpaling dari kebenaran seperti firmanNya pada surah al-Ahzab : ayat 36 yang bermaksud;


“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidak harus mereka) memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat terhadap hukum Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata.”


Bagaimana kita dapat pastikan bahawa kita sentiasa berada pada landasan yang hak.


i.Menginsafi diri selaku hamba dan pelaksanaan amanah sebagai khalifah


Menyedari bahawa manusia ialah hamba dan khalifah Allah seperti firman-Nya pada surah az-Zariyat : ayat 56 yang bermaksud;

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”


Firman-Nya lagi pada surah al-Baqarah : ayat 30 yang bermaksud;

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”


Maka kita selaku anggota-anggota Jemaah Islam akan mengikuti petunjuk Allah dengan melaksanakan yang hak tanpa sebarang pertikaian. Sebagai orang-orang yang beriman yang penuh yakin kita mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahNya, barulah layak kita digelar sebagai hamba dan khalifahNya.


ii.Mengingati kembali kesaksian kita akan patuh taat kepada Allah


Sebenarnya manusia telah berjanji dengan Allah di alam azali lagi akan memberikan kepatuhan dan ketaatan kepadaNya sebagai Rabb, iaitu Maha Pencipta, Pemilik dan Penguasa alam semesta secara mutlak. Kita diingatkan olehNya dengan firman-Nya pada surah al-‘Araf : ayat 172 -173 yang bermaksud:


“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun temurun) dari sulbi (tulang belakang) mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) : Bukankah Aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi. Yang demikian itu supaya kami tidak berkata pada hari akhirat kelak : Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat kesaksian tauhid) ini.”


“Atau supaya kami tidak mengatakan : Sesungguhnya ibu-bapa kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu sedang kami adalah keturunan (mereka) yang datang kemudian daripada mereka. Maka adakah Engkau (wahai Tuhan kami) hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat dahulu itu?”


Justeru itu menyedari hakikat kesaksian kita itu, kita mesti berusaha menghindari diri dari mengikuti dan melakukan kebatilan. Sebagaimana jaminan Allah bagi orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan yang hak dan menjauhi yang batil, Allah akan memberikan perhatian dan pertolonganNya di dunia dan akhirat seperti firman-Nya pada surah al-Ankabut : ayat 69 yang bermaksud;


“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.”


iii.Berusaha menambah ilmu-ilmu yang dapat mendekat diri dengan Allah


Sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah alat yang paling berkesan membantu kita mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Ianya adalah penyuluh yang terang nyata sebagai cahaya kebenaran yang dapat membantu kita mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Ilmu yang hak (benar) juga datangnya dariNya dan Allah menempelak orang-orang tidak berusaha mencari ilmu seperti firmanNya pada surah az-Zumar : ayat 9 yang bermaksud;


“…. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.”


Selain dari itu ilmu juga merupakan alat untuk mempertingkatkan dan mencapai iman yang sempurna. Sesungguhnya ilmu dan iman tidak dapat dipisahkan kerana beramal tanpa ilmu adalah kerja sia-sia. Juga dengan memiliki ilmu, Allah akan memberikan kemulian kepada mereka yang berusaha mendapatnya serta mengangkat mereka kepada beberapa darjat seperti firman-Nya pada surah al-Mujadalah : ayat 11 yang bermaksud;


“…supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.”


iv. Bersungguh-sungguh beramal dengan kebenaran


Sebenarnya ilmu menuntut seorang itu beramal dengannya. Orang-orang yang berilmu tanpa beramal diibaratkan sebagai pohon yang tidak menghasilkan buah. Sifat ilmu juga bahawa ia akan hilang jika tidak dilaksanakan.


Para sahabat yang ditarbiyah oleh Rasulullah s.a.w adalah sebaik-baik contoh teladan terhadap orang-orang yang bersegera melakukan sesuatu yang hak dari ilmunya. Mereka bukan saja cintakan ilmu serta berusaha menyebarkannya tetapi sanggup melaksanakan dengan istiqamah.


Sebenarnya kekuatan iman yang bertahta di hati banyak bersumberkan ilmu. Iman juga dapat menjadi penggerak dan terjahan motivasi kepada seluruh aktiviti kehidupan untuk mencapai keredhaan ilahi. Keteguhan iman yang berumbi di hati juga dapat menjana tenaga luar biasa yang membuat pemiliknya menjadi rajin, aktif dan seronok melakukan yang hak sebagai orang-orang yang sentiasa melakukan amal soleh.


Jaminan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan amal soleh adalah seperti firman-Nya pada surah al-Kahfi : ayat 107 dan 108 yang bermaksud;


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga firdaus sebagai tempat tetamu (yang serba mewah). Mereka kekal di dalamnya (mereka juga) tidak ingin berpindah daripadanya,”


v. Berjemaah dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar.


Gerak kerja bagi melaksanakan perkara al-hak dan menghapuskan al-batil bukanlah suatu kerja mudah yang dapat disempurnakan secara individu. Tugas ini amat perlu dijalankan dengan bantuan orang-orang lain secara berjemaah bagi mencapai kejayaan.


Bagi usaha-usaha menegakkan yang hak dan mencegah yang batil memerlukan segenap anggota Jemaah menjana usahasama di semua peringkat mengikut kemampuan masing-masing. Firman Allah pada surah Ali Imran : ayat 104 yang bermaksud;


“Dan hendaklah ada dari kalangan kamu suatu umah (golongan) yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan.”


Beberapa contoh amalan yang batil


Sebagaimana kita ketahui sudah menjadi sunatullah bahawa perkara batil ada di mana-mana tidak terkecuali dalam segenap kegiatan harian manusia. Setiap yang hak itu ada penentang yang batil seperti contoh manusia berdepan dalam segenap aspek kehidupan berikut:


1. Ekonomi


- Memberi dan menerima riba’.

- Penipuan dan penindasan dalam jual beli.

- Menyorokkan barang-barang keperluan asas masyarakat bagi meningkatkan permintaan agar dapat melipatgandakan harga

- Mengurangkan timbangan atau mencampurkan barangan yang tidak baik mutunya dengan yang baik


2. Politik


- Memilih dan membantu pemimpin yang zalim dan jahat

- Memberi dan mengambil rasuah

- Membina kelompok dan menganjurkan adu domba

- Menggunakan kuasa bagi kesempatan untuk kepentingan peribadi dan kroni


3. Sosial


- Pergaulan bebas lelaki dan perempuan

- Membuka aurat di depan yang bukan mahram dan di khalayak ramai

- Melakukan maksiat seperti minum arak, berzina dan lain-lain

- Menganjur dan mengalakkan orang-orang agar lalai dan leka daripada menunaikan perkara makruf seperti acara hiburan yang melampau dan video lucah


4. Pendidikan


- Tidak menghiraukan disiplin pendidikan al-Quran dan sunnah Rasul

- Tidak mengindahkan pelaksanaan ibadah-ibadah fardhu

- Mendewakan dan mempromosi pendidikan yang bercanggah dengan Islam

- Menghalang dan menyusahkan pelaksanaan perkara makruf


Contoh teladan golongan manusia penegak al-hak dan penghapus al-batil


Al-Quran tidak lupa daripada memberikan contoh teladan terhadap golongan yang telah diiktiraf oleh Allah SWT sebagai pejuang-pejuang al-hak dan penentang al-batil yang berjaya. Golongan ini mendapat nikmat Allah iaitu ditempatkan disyurga seperti firmanNya pada surah an-Nisa : ayat 69 yang bermaksud;


“Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya maka mereka akan (ditempatkan disyurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah pada mereka; iaitu Nabi-nabi dan orang-orang siddiqin (orang-orang yang benar imannya), dan orang-orang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan (bagi orang-orang yang taat).”


Kesimpulan


Pertentangan al-hak dan al-batil akan berlaku sehingga malaikat izrafil meniup sangkakala menanda dunia kiamat. Sebenarnya al-hak dan al-batil itu jelas nyata bagi orang-orang sedar dirinya sebagai hamba Allah dan berpegang kepada petunjukNya iaitu al-Quran dan as-Sunnah RasulNya.


Sesungguhnya al-hak iaitu kebenaran dapat mengalahkan yang batil walaupun yang hak itu dilihat terlalu lemah berdepan dengan kebatilan yang gagah perkasa bila sampai ketentuan dari Allah. Cuma bila masanya tiba dan bagaimana akan berlaku hanya di dalam ilmu Allah dan orang-orang yang diberi ilham dan dikasihiNya saja.


Justeru itu benarlah "deklarasi" Allah SWT di dalam al-Quran pada surah al-Isra' : ayat 81 yang bermaksud;

"Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap."


Wa allahu alam bis sawab.No comments: